Condicions de Venda

 1. ELS PRODUCTES I SERVEIS

La selecció de productes oferts en la Tartaleta és vàlida en tant que els productes estiguin visibles en el lloc Web, amb els límits d’estoc disponibles.

la Tartaleta podrà decidir en cada moment l’oferta de Productes i Serveis en la Botiga, oferint nous Productes i Serveis (als que, llevat que s’estableixi una altra cosa, resulten d’aplicació aquestes Condicions de Venda) o deixant d’oferir qualsevol dels Productes i Serveis fins aleshores oferts a la Botiga.

Si l’usuari desitja adquirir un Producte o Servei només ha de seguir les indicacions que apareguin a la botiga, resultant d’aplicació qualsevol condició o terme que es mostri durant el procés de contractació del Producte o Servei concret.

 1. PREUS I FACTURACIÓ

Els preus dels Productes i Serveis es mostren a la Botiga en euros (llevat que s’especifiqui una altra moneda en relació a una transacció) i inclouen, en el seu cas, l’impost sobre el Valor Afegit en l’àmbit nacional. Les despeses i zones d’enviament estan detallades en l’apartat de Condicions d’Enviament.

la Tartaleta es reserva el dret de modificar els preus dels Productes i Serveis en qualsevol moment, en tot cas aplicarà el preu en vigor en la Botiga en el moment de la realització de la comanda per l’usuari.

L’usuari serà sempre l’únic responsable de qualsevol aranzel o impost a la importació que pogués resultar d’aplicació per a la recepció del Producte o Servei, essent de la seva exclusiva responsabilitat conèixer els aranzels i/o impostos a la importació que li poden resultar d’aplicació abans de realitzar una compra a la Botiga.

 

 1. REGISTRE

Per efectuar la seva comanda, l’usuari haurà d’entrar com usuari al lloc web, mitjançant el seu usuari i contrasenya, en l’àrea de clients “El Meu Compte”. Si no és usuari del lloc web, l’usuari s’ha de registrar. A continuació, per a procedir a la comanda, l’usuari haurà de facilitar la informació que se li sol·liciti durant el procés, com ara direcció d’entrega i/o facturació i número d’identificació fiscal, seguint les instruccions que apareguin a la pantalla.

 

Pagament Segur


La nostra web utilitza el mètode de pagament segur amb certificat SSL. El certificat SSL evita que les persones amb males intencions interceptin transaccions, des d’una simple consulta de cerca, fins alguna cosa més com consultar les dades d’una targeta de crèdit, així s’evita el robatori de dades per suplantació o intercepció d’identitat.

La manera confirmar si una web té un certificat SSL és: buscar la icona amb el cadenat verd en la barra de navegació o fixar-se que en l’adreça URL, on es pot veure que comença per https en lloc d’http.

Passarel·la de pagament de 4b: En realitzar el pagament amb targeta VISA o Mastercard, el cobrament sobre la targeta s’efectuarà en el moment de realitzar la compra. En el cas que el TPV informés de la denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda, informant online al client de l’anul·lació. Per a pagaments realitzats amb targetes emeses fora d’Espanya, és necessari que el banc emissor estigui acollit al Protocol de Seguretat de Comerç Electrònic Segur (CES). No s’admetran pagaments amb targetes que no compleixin aquest requisit. Com a alternativa proposem el pagament per transferència. La Tartaleta es reserva el dret a rebutjar qualsevol operació realitzada amb targeta de crèdit. En aquest cas procedirem a reintegrar l’efectiu en la targeta original. En aquests casos i si el client està interessat a progressar en la compra dels articles sol·licitarem una transferència bancària.

Pagament per Transferència: No es poden realitzar pagaments mitjançant transferència bancària excepte casos excepcionals.

Els mètodes de pagament seran: Per targeta de Crèdit / Càrrec en compte, o el pagament en recollida en el local.

Confirmació

En finalitzar la comanda, s’oferirà el resum d’aquest, perquè pugui ser revisat per l’Usuari abans de la seva acceptació. Una vegada acceptat la comanda per l’Usuari, una pantalla o correu electrònic confirmarà la tramitació correcta de la comanda. Addicionalment, l’Usuari podrà accedir a l’històric de les operacions realitzades a la Botiga, accedint a la secció corresponent del seu compte a la botiga o del seu perfil d’Usuari dins del lloc web “El meu Compte”.

Així mateix, en el termini més breu possible i no més tard vint-i-quatre (24) hores després d’acceptar la comanda, en compliment del que es preveu en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, es remetrà per correu electrònic a l’Usuari un justificant de recepció a l’adreça assenyalada en la comanda.

En relació a determinades transaccions, la Tartaleta enviarà la factura a l’Usuari de manera automàtica per correu electrònic. En altres ocasions s’inclourà còpia física de la factura amb el producte enviat. En qualsevol cas, qualsevol Usuari podrà sol·licitar la corresponent factura mitjançant correu electrònic dirigit a info@latartaletabdn.com

Enviament i terminis de lliurament

Els productes es realitzen a mà, el termini de realització i enviament és de 48 hores.

Aquests terminis es computen sobre dies laborals -de dilluns a divendres- perquè la Tartaleta es realitzen comandes de dilluns a diumenge (Dissabtes i Diumenges es realitzaran únicament al matí). En el cas que fos impossible l’enviament o s’efectués algun retard, la Tartaleta es posarà en contacte amb l’usuari per a comunicar immediatament un nou termini de lliurament o, si no fos possible servir aquest producte, procedir a la seva anul·lació i reemborsament de l’import d’aquest. En qualsevol cas, un retard en el lliurament respecte als terminis indicats no donarà dret al client a exigir cap indemnització.

A la recepció del producte el client ha de verificar el seu perfecte estat. Es considera que el producte no està en perfecte estat quan ha sofert desperfectes a causa del transport.

la Tartaleta no es fa responsable d’un retard o pèrdua de l’enviament causat per persones alienes al contracte de transport, per l’Usuari o per força major.


Devolucions

Una vegada confirmada i pagada la comanda, no s’admeten devolucions. Els nostres productes són elaborats artesanalment i diàriament.

A la recepció del producte el client ha de verificar el seu perfecte estat. Es considera que el producte no està en perfecte estat quan ha sofert desperfectes a causa del transport.

 

Términos y Condiciones de Compra

Condiciones de venta

Las presentes condiciones de venta  regulan la comercialización por parte de Yolanda Cristina Mesa Cuenca (en adelante “LA TARTALETA”) de productos a través de su tienda en el sitio web https://www.LATARTALETA.COM.

Estas Condiciones de Venta regulan las relaciones entre LA TARTALETA y el usuario particular, en la compra de los productos ofrecidos en la Tienda.

El Usuario se compromete a leer estas Condiciones de Venta con anterioridad a realizar cualquier pedido en la Tienda. Consideraremos que, al completar el proceso de compra establecido en la Tienda, el Usuario habrá leído y aceptado, sin reservas, las presentes Condiciones de Venta.

LA TARTALETA puede modificar en cualquier momento las presentes Condiciones de Venta. Cada compra se rige por las Condiciones de Venta aplicables en la fecha del pedido. La fecha al inicio de las presentes Condiciones de Venta indica la fecha de su última revisión, que será aplicable desde su publicación.

Salvo que se establezca expresamente lo contrario, las presentes Condiciones de Venta no limitan las Condiciones que regulan el acceso y uso del Sitio Web, que resultan igualmente de aplicación al Usuario. Asimismo, en lo que respecta a la recogida y uso de datos personales, resulta de aplicación la Política de Privacidad.

 1. LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

La selección de productos ofrecidos en LA TARTALETA es válida en tanto que los productos estén visibles en el website, con los límites de stock disponibles

LA TARTALETA podrá decidir en cada momento la oferta de Productos y Servicios en la Tienda, ofreciendo nuevos Productos y Servicios (a los que, salvo que se establezca otra cosa, resultan de aplicación estas Condiciones de Venta) o dejando de ofrecer cualquiera de los Productos y Servicios hasta entonces ofrecidos en la Tienda.

Si el Usuario desea adquirir un Producto o Servicio solo tiene que seguir las indicaciones que aparezcan en la Tienda resultándole de aplicación cualquier condición o término que se muestre durante el proceso de contratación del Producto o Servicio concreto.

 1. PRECIOS Y FACTURACIÓN

Los precios de los Productos y Servicios se muestran en la Tienda en euros (salvo que se especifique otra moneda en relación a una transacción) e incluyen, en su caso, el Impuesto sobre el Valor Añadido en el ámbito nacional. Los gastos y zonas de envió vienen detallados en el apartado de Condiciones de Envío.

LA TARTALETA se reserva el derecho a modificar los precios de los Productos y Servicios en cualquier momento, si bien aplicará el precio en vigor en la Tienda en el momento de la realización del pedido por el Usuario.

El Usuario será siempre el único responsable de cualquier arancel o impuesto a la importación que pudiera resultar de aplicación para la recepción del Producto o Servicio siendo de su exclusiva responsabilidad el averiguar los aranceles y/o impuestos s la importación que le pueden resultar de aplicación antes de realizar una compra en la Tienda.

 1. REGISTRO

Para efectuar su pedido, el Usuario deberá entrar como usuario del Sitio Web, mediante su usuario y contraseña, en el area de clientes “Mi Cuenta”. Si no es usuario del Sitio Web, el Usuario deberá registrarse. A continuación, para proceder al pedido, el Usuario deberá facilitar la información que se le solicite durante el proceso, tales como dirección de entrega y/o facturación y número de identificación fiscal, siguiendo las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

 1. PAGO

El Usuario puede pagar los Productos y Servicios que desea adquirir con tarjeta de crédito Visa o Mastercard. Para efectuar el pago, el Usuario deberá seguir las instrucciones que aparezcan en pantalla.

LA TARTALETA trabaja para asegurar la seguridad de las transacciones con nuestros clientes y por ello solamente trabajamos con los medios de pago más seguros. Todas las comunicaciones con datos sensibles son aseguradas mediante certificado SSL (.Secure Socket Layer), protocolo de seguridad que hace que los datos viajen de manera íntegra y segura, es decir, la transmisión de los datos entre un servidor y usuario web, y en retroalimentación, es totalmente cifrada o encriptada.

Pasarela de pago de 4b: Al realizar el pago con tarjeta VISA o Mastercard, el cobro sobre la tarjeta se efectuará en el momento de realizar la compra. En el caso de que el TPV informara de la denegación de la tarjeta, se cancelará automáticamente el pedido, informando online al cliente de la anulación. Para pagos realizados con tarjetas emitidas fuera de España, es necesario que el banco emisor esté acogido al Protocolo de Seguridad de Comercio Electrónico Seguro (CES). No se admitirán pagos con tarjetas que no cumplan este requisito. Como alternativa te proponemos el pago por transferencia. LA TARTALETA se reserva el derecho a rechazar cualquier operación realizada con tarjeta de crédito. En este caso procederemos a reintegrar el efectivo en la tarjeta original. En estos casos y si el cliente está interesado en progresar en la compra de los artículos solicitaremos una transferencia bancaria.

Pago por Transferencia: No se pueden realizar pagos mediante transferencia bancaria salvo casos excepcionales.

 1. CONFIRMACIÓN

Al finalizar el pedido, se ofrecerá el resumen del mismo, para que pueda ser revisado por el Usuario antes de su aceptación. Una vez aceptado el pedido por el Usuario, una pantalla o correo electrónico confirmará la tramitación correcta del pedido. Adicionalmente, el Usuario podrá acceder al histórico de las operaciones realizadas en la Tienda, accediendo a la sección correspondiente de su cuenta en la tienda o de su perfil de Usuario dentro del Sitio Web “Mi Cuenta”.

Asimismo, en el plazo más breve posible y no más tarde veinticuatro (24) horas tras aceptar el pedido, en cumplimiento de lo previsto en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, se remitirá por correo electrónico al Usuario un acuse de recibo a la dirección señalada en el pedido.

En relación a determinadas transacciones, LA TARTALETA enviará la factura al Usuario de forma automática por correo electrónico. En otras ocasiones se incluirá copia física de la factura con el producto enviado. En cualquier caso, cualquier Usuario podrá solicitar la correspondiente factura mediante correo electrónico dirigido a info@LATARTALETA.COM

 1. ENVÍO Y PLAZOS DE ENTREGA DE PRODUCTOS FÍSICOS

Los productos se realizan a mano, el plazo de realización y envío es de 48 horas.

Estos plazos se computan sobre días laborables -de lunes a viernes- puesto que LA TARTALETA se realizan pedidos de Lunes a Domingo (Sábados y Domingos se realizarán pedidos únicamente por la mañana). En el caso de que fuese imposible el envío o se efectuase algún retraso, LA TARTALETA se pondrá en contacto con el usuario para comunicar de inmediato un nuevo plazo de entrega o, si no fuera posible servir dicho producto, proceder a su anulación y reembolso del importe del mismo. En cualquier caso, un retraso en la entrega respecto a los plazos indicados no dará derecho al cliente a exigir indemnización alguna

Al recibir el Producto Físico, el Usuario debe verificar que es conforme con su pedido y está en perfecto estado. 

A la recepción del producto el cliente ha de verificar su perfecto estado. Se considera que el producto no está en perfecto estado cuando ha sufrido desperfectos debido al transporte.

LA TARTALETA no se hace responsable de un retraso o pérdida del envío causado por personas ajenas al contrato de transporte, por el Usuario o por fuerza mayor.

 1. DESISTIMIENTO Y DEVOLUCIONES

Una vez confirmado y pagado el pedido, no se admiten devoluciones. Nuestros productos son elaborados artesanalmente y a diario.

A la recepción del producto el cliente ha de verificar su perfecto estado. Se considera que el producto no está en perfecto estado cuando ha sufrido desperfectos debido al transporte. 

 1. GENERALIDADES Y DATOS DE CONTACTO

En el caso de que alguna de las disposiciones contenidas en las presentes Condiciones de Venta sea declarada nula, se procederá a su retirada o sustitución. En cualquier caso, dicha declaración de nulidad no afectará la validez del resto de disposiciones recogidas en las presentes Condiciones de Venta.

LA TARTALETA es el nombre comercial de Yolanda Cristina Mesa Cuenca dado de alta en el registro general de trabajadores autónomos,  con N.I.F. número 46129637D y domicilio en C/Sant Josep Oriol, 20. en Badalona, Barcelona. Puedes ponerte en contacto con LA TARTALETA en la dirección de correo electrónico: info@LATARTALETA.COM.

Scroll to Top
×
Puedes enviarnos un email a info@latartaletabdn.com
× Com puc ajudar-te?