AVÍS LEGAL

Dades d’Identificació

Titular del lloc web: Yolanda Cristina Mesa Cuenca
NIF: 46129637D
Telèfon: 933891763
Email: info@latartaletabdn.com
Domicili Social: C/ Sant Josep Oriol,20 – 08911 Badalona
Si té algun dubte sobre la protecció de dades, contacti amb nosaltres utilitzant la informació de contacte detallada a dalt.

Avís Legal i Condicions d’ús web

Les presents condicions de venda regulen la comercialització per part de Yolanda Cristina Mesa Cuenca (en endavant “La Tartaleta”) de productes a través de la seva botiga en el lloc web https://latartaletabdn.com.

Aquestes Condicions de Venda regulen les relacions entre la Tartaleta i l’usuari particular, en la compra dels productes oferts en la Botiga.

L’usuari es compromet a llegir aquestes Condicions de Venda amb anterioritat a realitzar qualsevol comanda a la Botiga. Considerem que, al completar el procés de compra establert a la botiga, l’usuari haurà llegit i acceptat, sense reserves, les presents Condicions de Venda.

la Tartaleta pot modificar en qualsevol moment les presents Condicions de Venda. Cada compra es regeix per les condicions de venda aplicables en la data de la comanda. La data d’inici de les presents Condicions de Venda indica la data de la seva última revisió, que serà aplicable des de la seva publicació.

Llevat que s’estableixi expressament el contrari, les presents Condicions de Venda no limiten les Condicions que regulen L’accés i ús de la Web, que resulten igualment d’aplicació a l’usuari. Així mateix, en el que respecte a la recollida i ús de dades personals, resulta d’aplicació la Política de Privacitat.

Propietat Intel·lectual i Industrial


L’usuari en utilitzar el lloc web reconeix i accepta que tots els drets de propietat intel·lectual i industrial mostrats en la pàgina Web pertanyen a Yolanda Cristina Mesa Cuenca. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de Yolanda Cristina Mesa Cuenca. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial.

Protecció de les dades personals

En utilitzar el nostre lloc web, es recopilen automàticament certes dades personals sobre el seu dispositiu (ordinador, telèfon mòbil, tauleta, etc.). Es recopilen l’adreça IP que estigui utilitzant el seu dispositiu en aquest moment, data i hora, navegador, sistema operatiu del dispositiu i pàgines consultades. Això succeeix per a la seguretat dels dades, per a optimitzar els nostres serveis i per a millorar el nostre lloc web. El tractament d’aquestes dades personals es realitza sempre sobre la base de l’art. 6 (paràgraf 1, frase 1, lletra f) del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). La protecció del nostre lloc web i l’optimització dels nostres serveis constitueixen un interès legítim de la nostra part. L’accés a la informació continguda en el lloc web no vincula de cap manera a l’Usuari, ni li genera cap mena de compromís vinculant ni contractual. L’accés a la informació és merament informativa, de consulta i/o publicitària.


En cas que és posi en contacti amb nosaltres (per exemple, a través de la informació de contacte que li proporcionem), procedirem a processar únicament aquelles dades personals que vostè ens hagi comunicat i que siguin necessaris per a processar i contestar a la seva sol·licitud.


Recorrem a proveïdors de serveis per a fer possibles els operacions de tractament dels dades detallades en aquesta Declaració de protecció de dades, per exemple, hosting i manteniment del lloc web.

Exempció de responsabilitats


L’usuari del lloc web assumirà pel seu compte i risc la responsabilitat per danys i perjudici derivada d’un mal ús.


S’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Utilització de Cookies

A fi de dissenyar els nostres serveis de manera atractiva i permetre l’ús de funcions determinades, utilitzem les denominades cookies. Es tracta de petits arxius de text que s’emmagatzemen en el seu dispositiu. Algunes de les cookies que utilitzem s’eliminen en finalitzar la sessió del navegador, per exemple, en tancar el navegador (són les denominades cookies de sessió). Altres cookies romanen en el seu dispositiu i ens permeten identificar el seu navegador en pròximes visites (cookies persistents). Pot configurar el seu navegador perquè l’informi sobre l’ús de les cookies i poder decidir si acceptar-les, acceptar cookies solament en determinats casos o rebutjar de manera general l’acceptació de cookies. Pot trobar més informació sobre això en la pestanya d’Ajuda del seu navegador web. Si no accepta cookies, les funcions del nostre lloc web poden veure’s limitades. En acceptar el nostre “Bàner de cookies”, accepta que les seves dades personals es processin mitjançant cookies.

 
Proporcionar les seves dades personals és voluntari. No està obligat legalment a proporcionar-nos les seves dades personals. Si no vol proporcionar-nos-els, no tindrà més conseqüència que la impossibilitat d’utilitzar els nostres serveis. Les dades personals que ens proporcioni a través del nostre lloc web solament es guarden fins que s’hagi atès la finalitat per a la qual van ser processats. Els terminis d’emmagatzematge poden modificar-se en funció d’un interès legítim per part nostra (per exemple, per a garantir la seguretat de les dades o evitar un mal ús).

AVISO LEGAL

  1. DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a continuación se reflejan los siguientes datos: la empresa titular de dominio web es Yolanda Cristina Mesa Cuenca (en adelante LA TARTALETA), con domicilio a estos efectos en C/Sant Josep Oriol, 20, 08911 Badalona (BARCELONA) número de N.I.F.: 46129637D inscrita en el Registro Mercantil. Correo electrónico de contacto: INFO@LATARTALETABDN.COM del sitio web.

  1. USUARIOS

El acceso y/o uso de este portal de LA TARTALETA atribuye la condición de USUARIO, que acepta, desde dicho acceso y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. Las citadas Condiciones serán de aplicación independientemente de las Condiciones Generales de Contratación que en su caso resulten de obligado cumplimiento.

  1. USO DEL PORTAL

HTTPS://LATARTALETABDN.COM proporciona el acceso a multitud de informaciones, servicios, programas o datos (en adelante, “los contenidos”) en Internet pertenecientes a LA TARTALETA o a sus licenciantes a los que el USUARIO pueda tener acceso. El USUARIO asume la responsabilidad del uso del portal. Dicha responsabilidad se extiende al registro que fuese necesario para acceder a determinados servicios o contenidos.
En dicho registro el USUARIO será responsable de aportar información veraz y lícita. Como consecuencia de este registro, al USUARIO se le puede proporcionar una contraseña de la que será responsable,
comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial de la misma. El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios (como por ejemplo servicios de chat, foros de discusión o grupos de noticias) que Nombre de la empresa creadora del sitio web ofrece a través de su portal y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; (ii) difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos; (iii) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de Nombre de la empresa creadora del sitio web , de sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y modificaro manipular sus mensajes. Nombre de la empresa creadora del sitio web se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación. En cualquier caso, LA TARTALETA no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través de los foros, chats, u otras herramientas de participación.

  1. PROTECCIÓN DE DATOS

LA TARTALETA cumple con las directrices de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica y demás normativa vigente en cada momento, y vela por garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales del usuario. Para ello, junto a cada formulario de recabo de datos de carácter personal, en los servicios que el usuario pueda solicitar a info@LATARTALETABDN.COM , hará saber al usuario de la existencia y aceptación de las condiciones particulares del tratamiento de sus datos en cada caso, informándole de la responsabilidad del fichero creado, la dirección del responsable, la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la finalidad del tratamiento y las comunicaciones de datos a terceros en su caso.

Asimismo, LA TARTALETA informa que da cumplimiento a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico y le solicitará su consentimiento al tratamiento de su correo electrónico con fines comerciales en cada momento.

  1. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

LA TARTALETA por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su página web, así como de los elementos contenidos en la misma (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de LA TARTALETA o bien de sus licenciantes.

Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de LA TARTALETA . El USUARIO se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de LA TARTALETA . Podrá visualizar los elementos del portal e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El USUARIO deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en el las páginas de LA TARTALETA .

  1. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD

LA TARTALETA no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.

  1. MODIFICACIONES

LA TARTALETA se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su portal.

  1. ENLACES

En el caso de que en HTTPS://LATARTALETABDN.COM se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de Internet, LA TARTALETA no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. En ningún caso
LA TARTALETA no asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y
constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet.

Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.

  1. DERECHO DE EXCLUSIÓN

LA TARTALETA se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso.

10.GENERALIDADES

LA TARTALETA perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así como cualquier utilización indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho.

11.MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN

LA TARTALETA podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí aparecen.

La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta debidamente publicadas. que sean modificadas por otras.

  1. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

La relación entre LA TARTALETA y el USUARIO se regirá por la normativa española vigente y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de BARCELONA

Scroll to Top
×
Puedes enviarnos un email a info@latartaletabdn.com
× Com puc ajudar-te?